Home Four Star Movies Bizarro World Search Videos New Videos

Generator Gawl #1: Human Heart, Metal Soul
TitleGenerator Gawl #1: Human Heart, Metal Soul
Year1998
Time30 mins
GenreAnimation; Comedy; Anime; Science Fiction
DirectorSeiji Mizushima
Edition
FormatDVD
ActorHideyuki Hori as Kanae; Nobutoshi Kanna as Gawl; Shinichiro Miki as Koji; Yuriko Yamaguchi as Ryuko; Satsuki Yukino as Masami; Jay Hickman as Koji/Cop #2 (voice); Tsutomu Kashiwakura as Ryo; Yoku Shioya as Takuma; Masami Toyoshima as Keiko; Laura Attwell as Student (voice: English version); Shinichir Miki; Peter Rathers
Rating
Cinematography
LanguageEnglish
Plot
ProducerHiroyuki Birukawa; Hiroyuki Burikawa
WriterHidefumi Kimura; Manabu Ishikawa
Subtitles
Generator Gawl #1: Human Heart, Metal Soul